شــرکت ســروش دیــزل مبنــا در ســال 1394 بــا انعقــاد قــرارداد انحصــارى بــا شــرکتهیوندایــى موتــورز کــره جنوبــى بــراى تولیــد خودروهــاىتجــارى آن شــرکت در منطقــه ویـژه آزاد اقتصـادى سـلفچگان فعالیـت خـود را آغـاز نمـود و در راسـتاى تامیـن خـودروهـاى حمـل و نقـل عمومـى قـدم نهـاد کـه بـا پشـتیبانى فنـى شـرکت هیوندایـى موتـور،شـبکه گسـترده فـروش و خدمـات پـس از فـروش خـود را در سراسـر کشـور در جهـت جلـب رضایـت مشـتریان ایجـاد کـرده اسـت و بـا تـلاش بـى شـائبه مدیـران و کارکنـانشــرکت ســروش دیــزل مبنــا و نــگاه هوشــمندانه آنــان بــه مقولــه توســعه شــرکت ،اقداماتــى در زمینــه توســعه ظرفیــت تولیــد و افزایــش گســتره محصــولات صــورتگرفتــه اســت کــه در همیــن راســتا در ســال 1398 به تولید و عرضه محصولات یوآز روسیه نیز اقدام نموده است

چشم انداز

چشم انداز ما این است که بتوانیم با تولید و عرضه محصولات با استاندارهاى جهانى در آینده اى نچندان دور کیفیت حمل و نقل عمومى کشور را ارتقاع دهیم و این فرصت را براى تمامى افرادى که در صنعت حمل و نقل فعالیت دارند را ایجاد نمیاییم که بتوانند از محصولات با کیفیت جهانى با خدمات پس از فروش گسترده و حمایت هاى مادى و معنوى این شرکت در کشور بهره مند و در راستاى کسب و کارهاى وابسته و خدمات رسانى به مردم سرزمین عزیزمان ایران به کار گیرند.